شهروندان به خرید دوچرخه و استفاده از دوچرخه های مدرن و گران قیمت را کاهش می دهد و کمبود ایمنی جانی از استفاده گسترده دوچرخه در میان افرادی که صاحب دوچرخه هستند و حتی دوچرخه سواری را دوست دارند می کاهد.تفاوت 7 واحدی میان میانگین شهر اصفهان و آمستردام نشان می دهد که چالش نبود امنیت برای دوچرخه و کمبود ایمنی برای دوچرخه سواران جدی و تآثیر گذار است و باعث کاهش جدی استفاده از دوچرخه در میان شهروندان اصفهانی می گردد.

➢ 5- آیا قوانین و سیاست های حمایتی از دوچرخه در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟

برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین قوانین و سیاست های حمایتی دولتی از دوچرخه سواری دو گروه تفاوت معناداری در سطح 95/0 وجود دارد. با مقایسه مقدار میانگین های دو گروه (آمستردام 30/36، اصفهان 02/23) نتیجه می گیریم که میانگین اطلاعات جامع گردشگری با دوچرخه آمستردام بیشتر از اصفهان است.
جدول(4-14) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت میان قوانین و سیاست های دولتی ازدوچرخه سواران در آمستردام و اصفهان
مشارکت کنندگان
N
M
SD
DF
T
Sig
آمستردام
233
30/36
35/6
36/309
48/17
000/0
اصفهان
385
02/23
35/8

نمودار (4-9) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت میان قوانین و سیاست های حمایت ازدوچرخه سواران در آمستردام و اصفهان

پس از نتایج آزمون های انجام شده بالا می توان نتیجه گرفت که متغییر میزان وجود قوانین و سیاست های حمایتی دولتی از دوچرخه سواری با توجه به فاصله 13 واحدی میان میانگین شهر های اصفهان و آمستردام به شدت بر روی میزان استفاده شهروندان اصفهانی از دوچرخه تأثیر سو دارد به نحوی که نبود یا ضعف سیاست های حمایتی و تشویقی دولتی در این زمینه چالشی مهم در زمینه گسترش گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان تلقی می شود.میانگین بالای حاصل از پاسخ های شهروندان آمستردامی نشان دهنده موفق و اثر بخش بودن سیاست ها و قانونگذاری های حمایتیست که دولت هلند در دهه های پیش طراحی و اجرا نموده است.باید به این نکته توجه کرد که لز نتایج فوق می توان نتیجه گیری کرد که سیاستها و قوانین دولت تا به حال در زمینه رفع معزلات استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان ضعیف و ناکارآمد بوده است.
➢ 6- آیا میزان امکانات و مسیرهای دوچرخه در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟
برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین میزان امکانات و مسیرهای دوچرخه سواری دو گروه تفاوت معناداری در سطح 95/0 وجود دارد. با مقایسه مقدار میانگین های دو گروه (آمستردام 57/34، اصفهان 04/21) نتیجه می گیریم که میانگین مسیرها و امکانات دوچرخه سواری آمستردام بیشتر از اصفهان است.
جدول(4-15) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت میزان امکانات و مسیرهای دوچرخه سواری در آمستردام و اصفهان
مشارکت کنندگان
N
M
SD
DF
T
Sig
آمستردام
233
57/34
90/3
02/333
08/31
000/0
اصفهان
385
04/21
62/4

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و … به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :


نمودار(4-10)آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت میزان امکانات و مسیرهای دوچرخه سواری در آمستردام و اصفهان

پس می توان از نتایج آزمون های انجام شده در بالا اینگونه نتیجه گیری کرد که با توجه به تفاوت 13 واحدی بین میانگین حاصل از تحلیل پرسشنامه ها در میان شهرهای اصفهان و آمستردام در زمینه متغیر میزان امکانات و مسیر های دوچرخه سواری موجود ضعف شدیدی در سطح شهر اصفهان وجود دارد که نیاز مند مطالعه و بررسی و سرمایه گذاری وسیع برای رفع عیوب و بالا بردن میزان کمی و کیفی امکانات و مسیرهای دوچرخه سواری موجود است.کمبود دوچرخه های موجود در ایستگاه های دوچرخه وغیر استاندارد بودن آنها نبود مسیرهای مخصوص دوچرخه در سطح شهر اصفهان و انقطاع مسیرهای موجود همگی باعث کاهش استفاده از دوچرخه در میان شهروندان اصفهانی شده است.

➢ 7- آیا تأثیر تاریخچه استفاده از دوچرخه و مسائل اقتصادی در آمستردام و اصفهان تفاوت معناداری با هم دارند؟
برای بررسی این سؤال پژوهش از آزمون آماری T با دو نمونه مستقل (Independent-Samples T Test) نیز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین تأثیرتاریخچه استفاده از دوچرخه و مسائل اقتصادی دو گروه تفاوت معناداری در سطح 95/0 وجود دارد. با مقایسه مقدار میانگین های دو گروه (آمستردام 55/20، اصفهان 67/16) نتیجه می گیریم که میانگین تاریخچه کاربرد دوچرخه آمستردام بیشتر از اصفهان است.
جدول(4-16) آزمون تی مستقل برای مقایسه تفاوت تاریخچه کاربرد دوچرخه و مسائل اقتصادی در آمستردام و اصفهان
مشارکت کنندگان
N
M
SD
DF
T
Sig
آمستردام
233
55/20
01/4
404
98/9
000/0
اصفهان
385
67/16
67/3

نمودار(4-11) نتایج آزمون تی تست برای مقایسه تفاوت تاریخچه کاربرد دوچرخه و مسائل اقتصادی در آمستردام و اصفهان

پس از نتایج آزمون های بالا می توان نتیجه گیری کرد که شهر اصفهان در زمینه متغیر میزان وجود و اثر بخشی پیشینه تاریخی استفاده از دوچرخه و عوامل اقتصادی در مقایسه با شهر آمستردام دارای جایگاه پایین تریست.این بدان معناست که با وجود پیشینه نسبتأ طولانی استفاده از دوچرخه شهروندان از دوچرخه استقبال شایانی انجام نمی دهند.همچنین از طرف دیگر عوامل و مسائل اقتصادی مربوط به درآمد نسبی شهروندان در شهر اصفهان در قیاس با شهر آمستردام باعث پایین آمدن شاخص مالکیت دوچرخه در میان شهروندان اصفهانی شده است.

فصل پنجم
جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه
در پايان هر فعاليت تحقيقي محقق پس از انجام مشاهدات و سنجش و تحلیل مسائل پيشنهاداتی را برای بهبود وضع موجود و حل مسائل ارائه می دهد. بنابراين يكي از قسمت‌هاي مهم تحقيق كه در واقع مي‌تواند راهي براي تبديل نظريات به عمل براي موفقيت در آينده باشد نتيجه‌گيري‌هاي صحيح و پيشنهادات مربوط و مناسب است. نتيجه‌گيري‌هايي كه بر اساس تحليل‌هاي صحيح ارائه شده باشد مي‌تواند مشكلات موجود كه تحقيق به آن منظور طراحي شده است را برطرف كند.در اين فصل، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها خلاصه مي‌شود و با تحليل آنها سعي مي‌شود تا به سؤالاتي كه در فصل اول مطرح شده بود پاسخ داده شود. در بخش اول اين فصل خلاصة نتايج حاصل از اجراي طرح تحقيق و پاسخ هر يك از سؤالات تحقيق ارائه شده است. در بخش بعدي با استفاده از اطلاعات به دست آمده، پيشنهاداتي برای بهبود وضعیت گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان و در نهايت پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده ارائه شده است.
صنعت گردشگری با ماهیت چند بعدی علاوه بر تامین نیاز گردشگران باعث تغییرات عمدهای در سیستم جامعه میزبان می گردد (فریدل و چوینگ114، 2008). از این رو دولتمردان در تلاشند تا با مهیا سازی و ارزشمند نمودن جاذبه های گردشگری در مناطق دارای پتانسیل کانون هایی را جهت ارائه خدمات گردشگری ایجاد کنند.گردشگری با دوچرخه با ارائه جذابیت و خدمات در استفاده از فضاهای شهری و ویژگیهای محیطی از یک طرف و اثر در بهبود و ارتقای شاخص های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی منطقه میزبان از طرف دیگر مورد توجه واقع شده اند. ویژگی های گردشگری با دوچرخه باعث جذب گردشگران به صورت انبوه می شود. از این رو توجه به رشد و پایداری آنها در تداوم جذب گردشگران و ارائه خدمت در اولویت است.
مسولان و مدیران شهری و برنامه ریزان باید تلاش کنند تا با استفاده از دیدگاه های مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت ها موجبات تبدیل شهر اصفهان به یکی از کانون های گردشگری با دوچرخه را در پاسخگویی به خواسته های گردشگران از یک سو و حرکت جهت اصلاح مناطق میزبان از سوی دیگر فراهم سازند. گردشگری با دوچرخه با ایجاد اشتغال و در آمد به پویایی اقتصاد منطقه میزبان کمک می کند. به عبارت دیگر با برنامه ریزی مناسب و منطبق با شرایط موجود می توان از این راهبرد جهت ثبات اقتصادی و اجتماعی منطقه میزبان بهره برداری نمود (دویر و دیگران115،2010).
بنابراين با توجه به توضيحات مذکور، اين فصل شامل موارد زير است:
• مروری بر یافته های جمعیت شناختی.
• بررسي نتايج سؤالات و بحث درباره آنها.
• ارائه پيشنهادات و راه کارهای عملی.
البته لازم به ذکر است که استفاده از نتایج این تحقیق منوط به توجه به محدودیتهای پژوهش میباشد و علاوه بر این باید گفته شود که اگر چه آمار توصیفی و استنباطی به کار گرفته شده در این تحقیق بر اساس اصول علمی میباشد، اما کاربرد این نتایج مستلزم تحقیقات تکمیلی میباشد.
5-2-نتایج بررسیهای جمعیت شناختی
در این تحقیق 185 نفر از شهروندان و گردشگرانی که به صورت پیاده یا سوار بر دوچرخه در فاصله زمانی آبان و دی ماه91 در شهرهای اصفهان و آمستردام در مناطق گردشگری و مسیرهای دوچرخه سواری حضور داشتند به عنوان نمونه آماری در دسترس، مورد پرسش قرار گرفتند. آمار توصیفی نمونه مورد نظر از منظر جمعیت شناختی به صورت زیر میباشد:
از نظر جنسیت، 60 درصد از پاسخگویان در شهر اصفهان مرد و 40درصد زن بودهاند که درصد بیشتر مردان نسبت به زنها را در نمونه انتخابی نشان میدهد ولی به لحاظ جنسیتی در میان پاسخ دهندگان آمستردامی 34 درصد مرد و66 درصد زن می باشند.این تفاوت نشان دهنده محدودیت ها و عدم اقبال عمومی زنان در اصفهان از دوچرخه است در صورتی که استقبال و استفاده از دوچرخه درمیان زنان هلندی بسیار بالاتر است.
از نظر سن در میان پاسخ دهندگان اصفهانی بیشترین جمعیت به گروه سنی 25تا 35 سال و کمترین جمعیت مربوط به گروههای سنی بالای 45 سال بوده است.در مقابل از نظر سنی در میان پاسخ دهندگان هلندی بیشترین جمعیت به گروه سنی 30 تا 40 سال و کمترین میزان جمعیت مربوط به گروه بیش از 70 سال می باشد.به وضوح می توان با مقایسه آمار به دست آمده به این نتیجه رسید که دوچرخه سواری در شهر اصفهان بیشتر در میان جوانان رایج است و افراد دارای سن بالای 45 سال به ندرت از دوچرخه استفاده و استقبال می کنند در صورتی که در شهر آمستردام افراد تقریبأ به صورت یکسان در گروه های مختلف سنی از دوچرخه استفاده می کنند و افراد میان سال و پیر هم عادت دوچرخه سواری خود را کنار نگذاشته اند.
از نظر سطح تحصیلات، در میان پاسخ دهندگان اصفهانی بیشترین جمعیت مربوط به گروه تحصیلی لیسانس و کمترین مربوط به گروه تحصیلی دکترا میباشد.در مقابل از نظر سطح تحصیلات در میان پاسخ دهندگان آمستردامی بیشترین جمعیت به صورت مشابه بیشترین جمعیت