هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهای را اتخاذ کند تا هرچه دقیقتر و سریعتر به پاسخ پرسش یا پرسشهای تحقیق دست یابد (دلاور، 1388،56).
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه ی آن را مشخص باشد. باید توجه داشت که در ذات مطالعات تطبیقی پیدا کردن تشابهات کاربردی و تضادهای مخرب در یک پدیده یکی از اصول پایه ای می باشد.وجود فرصت ها وتهدیدها همچنین نقاط قوت و ضعف ها در منطقه هدفی که قرار است با منطقه الگو مورد قیاس قرار گیرد تا الگوی نظام مندی از سطح اصلاحات و تغییرات و مواردی که باید تقویت و یا تضعیف گردند ایجاد شود (همان،58).
تحقیق حاضر قصد دارد تا در نهایت پس از بررسی دقیق پتانسیل های شهر اصفهان و آسیب شناسی موانع ای که در زمینه گردشگری با دوچرخه در شهر اصفهان و حومه آن وجود دارد و با قیاس موارد مشابه درکشور هلند و شهر آمستردام راه کارهایی با قابلیت اجرایی شدن در اختیار مسئولان رده بالای متولی امر گردشگری و برنامه ریزی شهری و همچنین دانشجویان رشته جهانگردی و جغرافیای شهری قرار دهد تا با فرهنگ سازی در وهله اول به ترغیب افراد جامعه به دوچرخه سواری و کمک به حل معضل ترافیک و آلودگی های ناشی از آن و در نهایت افزایش میزان جذابیت شهر اصفهان برای گردشگران داخلی و خارجی گردد.
در اين فصل کوشش شده‌ است ابتدا روش تحقيق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقيق، نمونه آماری و روش نمونه‌گيری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، متغير‌های تحقيق و روشهای آماری تجزيه تحليل داده‌ها پرداخته شود.
3-2- نوع تحقيق
این تحقیق از نظر دستهبندی تحقیقات بر اساس هدف آنها، یک تحقیق کاربردی محسوب میشود. از آنجایی که عنوان این پایان نامه مطالعه بصورت تطبیقی است و اطلاعات باید در سطح مشابهی درباره دو کشور هلند و ایران به قیاس گذاشته شوند و بعد باید به صورت دقیق تر و با جزییات بیشتری در سطح دو شهر اصفهان و آمستردام نیز با هم مقایسه گردند. بر اساس نحوه گردآوری دادهها، تحقیق توصیفی از نوع مطالعه تطبیقی میباشد که روابط متقابل بین مشابهت ها و تمایزات کشور ایران و هلند در زمینه های الگوهای اقلیمی، جغرافیایی، زیست محیطی، زیر ساختی فرهنگی قانونی و اقتصادی رابر پایه استفاده محوری از دوچرخه در زمینه گردشگری شهری و برون شهری تشریح میکند.

3-2-1-روش تحقيق
بطورکلي روش‌هاي تحقيق درعلوم رفتاري رامي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد. الف) هدف تحقيق و ب) نحوه گردآوري داده‌ها. بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي است. در روشهای میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند، روشهای پرسشنامهای از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات است که سؤالات آن میتواند باز، بسته، ترکیبی و یا تعاقبی باشد (سرمد و همکاران، 1383). در این تحقیق برای گردآوری دادههای ثانویه از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادههای اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه تهیه شده از نوع پرسشنامه با سوال های باز و بسته میباشد.
پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، با توجه به اینکه هدف اصلی آن بررسی تأثیر متغیرهای شش گانه بر روی میزان علاقه و تمایل افراد در استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه با جنبه های گردشگری، ورزشی، تفریحی و گردشری شهری در کشور هلند و قیاس همین فاکتورها در شهر اصفهان و مقایسه و آسیب شناسی و ارائه راهکارهای عملی است از دو روش میدانی وکتابخانه ای بهره جسته است.
3-3- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آمار از سایر جوامع می باشد (سرمد ودیگران،1385 ,177).
جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد ایرانی و هلندی بالای 15 سال تشکیل میدهند که در بازه زمانی آذر ماه 91 تا دی ماه 91در سطح شهرهای اصفهان و آمستردام چه سوار بر دوچرخه و چه پیاده در حال رفت و آمد بوده اند و در بازه زمانی چهار هفتهای از 20 آذر ماه تا 20 دی ماه سال 1391مورد بررسی قرار گرفته اند.
3-3-1-تعیین حجم نمونه
در این تحقیق با استناد به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی و مورگان111 ارائه شده است، و با توجه به جامعه آماری تحقیق، تعداد حجم نمونه در شهر اصفهان با استفاده از فرمول کرجسی –مورگان برای جمعیت 6/1 میلیون نفری و تعیین ضریب خطای 15% تعداد 384 نفر و در شهر آمستردام با همین فرمول برای جمعیت 2/1 میلیونی با ضریب خطای 3% محاسبه و 233 نفر در نظر گرفته شد.
3-3-2- جامعه نمونه
بر مبنای توضیحات ارائه شده فوق و ویژگیهای تحقیق، نمونه انتخاب شده برای شهر اصفهان شامل 384 نفري ميباشند كه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از بين شهروندان اصفهانی بالای 15 سال سوار بر دوچرخه یا پیاده در مکان های مختلف به خصوص فضاهای سبز پیرامون پل های حاشیه زاینده رود و محورهای مسیرهای دوچرخه اصفهان حد فاصل خیابانهای چهارباغ عباسی و چهار باغ خواجو تا میدان نقش جهان و در سطح کشور هلند جامعه آماری 233 نفر و با مشارکت افراد به صورت اینترنتی و پاسخ به پرسشنامه ها در میان شهروندان آمستردامی انتخاب شدند. بدین صورت که با ارسال پرسش نامه و توزیع آن به صورت فیزیکی و ارسال برای افراد به صورت الکترونیکی در یک بازه زمانی چهار هفتهای از 20 آذرماه تا 20 دی ماه سال 1391 مراجعه گردید، البته حدود 400 پرسشنامه در سطح شهر اصفهان توزیع و 384 پرسشنامه قابل استفاده استخراج شد و در مورد پرسشنامه های توزیع شده اینترنتی برای شهروندان هلندی نظرخواهی آنلاین صورت پذیرفت و از 240 نفر پاسخ دهنده تعداد 233 پرسشنامه قابل استفاده بود.
3-4-روشها و منابع گردآوری اطلاعات
روشهای گردآوری اطلاعات را بطور کلی به دو طبقه میتوان تقسیم کرد: روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی. روشهای کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد که در این تحقیق نیز به میزان گستردهای از روش کتابخانهای استفاده شده است و اساس طراحی مؤلفهها و شاخصهای موجود در پرسشنامهها از آن استخراج شده است. بدین ترتیب که به کتابهای مورد نیاز انگلیسی و فارسی و سایتها و پایگاههای علمی معتبر گوناگون موجود در پایگاهها و شبکههای اینترنتی برای انجام و تکمیل پیشینه نظری تحقیق و نیز پایاننامههای مرتبط برای دستیابی به نگرشی در مورد چگونگی انجام کار و نوشتن پایاننامه مراجعه شده است. این تحقیق از نوع توصیفی –کاربردی از نوع زمینه یابی مقطعی که به صورت کمی-کیفی انجام شده است.
در روشهای میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند، روشهای پرسشنامهای از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات است که سؤالات آن میتواند باز، بسته، ترکیبی و یا تعاقبی باشد (سرمد و همکاران، 1383). در این تحقیق برای گردآوری دادههای ثانویه از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادههای اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. .
پرسشنامه ي مذکور شامل 2 بخش عمده مي‌باشند :
1- نامه همراه : در اين قسمت هدف از گردآوري داده‌ها به وسيلة پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضة داده‌هاي مورد نياز، بيان شده است. براي اين منظور بر با ارزش بودن داده‌هاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سؤالها را عرضه کند.
2- سؤال‌هاي پرسشنامه:
اين بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت است:

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و … به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :


الف) سؤالات عمومي:
در سؤالات عمومي سعي شده است که اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمع‌آوري گردد.
ب) سؤالات تخصصي:
در این قسمت شش متغیر میزان پذیرش و احترام به حقوق دوچرخه سواران، مسیرهای دوچرخه و امکانات مورد نیاز، فرهنگ دوچرخه سواری و نوع کاربری دوچرخه، میزان امنیت برای دوچرخه و ایمنی دوچرخه سواران، تأثیرات فصلی و محیطی بر روی دوچرخه سواری و وجود پیشینه استفاده از دوچرخه مورد پرسش واقع شده اند. در طراحي اين قسمت سعي گرديده است که سؤالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد.
3-5-متغیرهای تحقیق
ارزیابی پاسخدهندگان از هرکدام از این ابعاد شش گانه میزان پذیرش دوچرخه و احترام به حقوق دوچرخه سواران در جامعه، مسیرهای دوچرخه و امکانات مورد نیاز، فرهنگ دوچرخه سواری و جایگاه کاربری دوچرخه، میزان امنیت برای دوچرخه و دوچرخه سواران، تأثیرات فصلی و محیطی بر روی دوچرخه سواری و وجود پیشینه استفاده از دوچرخه (با طراحی سؤالات مناسب) بر اساس مقیاس لیکرت، نمره هر کدام از این ابعاد و نهایتاً نمره هرکدام از این متغیرها را مشخص خواهد نمود.
3-6- مقیاس اندازهگیری
در این تحقیق به منظور تفکیک پاسخها از مقیاس پنجگزینهای لیکرت الهام گرفته شده است، ولی طبق نظر استاد راهنما پاسخها با یک طیف پنج گزینهای سنجیده میشوند، 1 “خیلی خوب”، 2 “خوب”، 3 “متوسط” و4 “ضعیف” و 5″خیلی ضعیف” و همچنین برای سؤالات عمومی و مالکیتی از جوابهای”بلی” و”خیر” و یک سوال با انتهای باز برای ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که ممکن است مفید به فایده باشند ارائه گردید.
3-7-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی میزان استفاده از دوچرخه در شهرهای اصفهان و آمستردام و بررسی مشکلات و موانع موجود و در نهایت ارائه راهکارهای مطلوب است که 40 سؤال پرسشنامه به این موضوع تخصیص یافته است. اطلاعات جمعیت شناختی شکل دهنده بخش ابتدایی پرسشنامه هستند.
سنجش پایایی پرسش‌نامه های اصفهان و آمستردام:
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بیشتر از 0/70 می باشد، بنابر این پایایی پرسشنامه تأیید می شود.
جدول شماره (3-6) متغیرهای تحقیق و تعداد سؤالات مربوط به هر یک از آنها در پرسشنامه اصفهان
ردیف
متغیر
تعداد سؤالات
مقدار آلفای کرونباخ
شماره سوالات متغییر
1
فرهنگ دوچرخه سواری و کاربری دوچرخه
6
809/0
33-28-18-17-14-13
2
امنیت دوچرخه و ایمنی دوچرخه سوار
7
836/0
23-16-15-10-9-12
3
امکانات و مسیر دوچرخه
8
874/0
32-30-23-22-20-19-11-8
4
تأثیرات عوامل اقلیمی-محیطی بر دوچرخه
7
825/0
40-39-38-37-36-35-29
5
میزان پذیرش, احترام حقوق دوچرخه سوار
7
803/0
34-31-7-6-5-4-1
6
وجود پیشینه دوچرخه سواری
5
901/0
26-27-24-16
7
کل پرسشنامه
40
871/0
……………….
جدول شماره (3-6-1) متغیرهای تحقیق و تعداد